Homilie tijdens de viering op Nieuwjaar 
door het jaar B (reeks 1999-2000)

ANDERE PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week

Preek tijdens de viering op Nieuwjaar (door het jaar B), serie 1999-2000.
Hoogfeest van de heilige Maria Moeder van God.
B99NATVN.html. In de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Poeldijk,
door pastoor Michel Hagen, zaterdag 1 januari 2000, 10.00 uur.
A.M.D.G.
 
Thema:   Een goed begin.
Zang:    Gemengd koor.
Concelebranten:   Pater Koos Janssen
                          Pater Niek van der Zanden

E.L.:  Num. 6, 22-27
T.L.:  Gal. 4, 4-7
EV.:   Lc. 2, 16-21
 
Homilie

Een nieuw jaar, een nieuwe belofte. Wat heeft tweeduizend jaar Christendom gebracht. Voordat we in een eindeloos gesprek belanden over wat wel of niet goed was in het verleden, ..... niets is gemakkelijker dan mensen in het verleden verwijten dat ze iets niet goed deden; - voordat we onze tijd voor zalig verklaren, ..... iedere tijd is blind voor zijn eigen fouten; voordat dit tot een welles nietes wordt, wil ik constateren dat er veel is gebeurd, veel goeds, maar dat we er nog lang niet zijn. Het kwaad is de wereld nog niet uit, want het is nog niet uit ons eigen hart en hoe zou het dan de wereld uitgaan.

We zijn er nog lang niet, en toch. Toen Maria haar kind ontving en ter wereld bracht heeft ze al begrepen dat haar zoon iets bijzonders zou teweegbrengen. Maar zij wist niet wat en hoe.

Met die houding van Maria worden we uitgenodigd dit nieuwe millennium binnen te stappen. De houding van Maria. Wat wist Maria?
- Een woord van de engel: Jezus, groot, Zoon van de Allerhoogste, de troon van zijn vader David, voor altijd koning.
- Een woord van de herders: een Redder, de Messias, de Heer, engelenzang.
- Een woord van Simeon en Hanna: Een licht, openbaring voor de heidenen, glorie voor Gods Volk Israël, een omstreden teken, tot val en opstanding van velen, een zwaard door haar ziel, bevrijding voor Jeruzalem.

Woorden, allerlei woorden, de een zegt dit, de ander dat. Wat betekent het, wat zal er van dit Kind worden? Dan is het mooi dat er staat: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”. Wat kunnen wij beter doen met ons nieuwe jaar dan wat Maria deed. Laten wij vandaag doen zoals zij deed bij de geboorte van haar Zoon en de woorden overwegen die gesproken zijn bij de geboorte van deze nieuwe eeuw.

Wat is er allemaal gezegd? Onze paus heeft gesproken over een nieuwe Advent, een nieuwe verwachting; dat God doorgaat met zijn verlossende werk. Dat God doorgaat met zijn nieuwe begin. Dat Hij met al dat goede dat Hij ons al gegeven heeft, verder gaat. Zoals Hij de eerste duizend jaar met ons was, zo was Hij de tweede duizend jaar met ons, zo zal hij de volgende duizend jaar eveneens met ons zijn. Voor God zijn duizend jaar als één dag, en de derde dag is de verrijzenis.

Wat hebben andere zoekers gezien, in de sterren? Er is verschijnt een nieuw sterrenbeeld aan de hemel, de Waterman. Jezus is voor ons reeds de Bron van levend water. Het doopsel dat Hij heeft gegeven is reeds een waterstroom geworden die aanzwelt en leven schenkt aan allen die eruit drinken. Onder dit nieuwe teken zal deze stroom over de hele aarde gaan. Heel de mensheid zal drinken uit de Bron van dè Waterman ‘Jezus’.

Maria heeft in 1917 toegezegd dat haar onbevlekte hart zou overwinnen. De zuiverheid van haar liefde, de zuiverheid van haar ziel die God heeft behaagd, zal voor iedereen duidelijk worden. Alle machten die daar tegenin gaan, zullen het onderspit delven, de zuiverheid van hart zal weer een oprecht streven worden van onze mensheid. Het onbevlekte hart van Maria zal ook in ons overwinnen.

Hoe zal het gaan met de eenheid onder de Christenen, met verzoening tussen de grote religies. Met herkenning en waardering van het goede dat ons gegeven is. Ook daarin gaat Gods Geest, Gods Wijsheid, verder op de ingeslagen weg.

Maar zoals het in de eerste duizend jaar ging, met vallen en opstaan, zo ging het in de tweede en zo zal het in dit nieuwe millennium gaan. Wat is het een troost te weten, dat God toen in het verleden, met mensen die er soms een potje van maakten, toch is verder gegaan. Met dat in gedachte is het heel troostrijk om de geschiedenis te herlezen. Dat God ondanks alles met zijn Kerk doorgaat.

Dit alles mogen wij overwegen, net als Maria. Zij bewaarde alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf. Met alles wat we dit jaar weer gaan doen, de Alpha cursus die over twee weken begint, de Lourdesbedevaart in februari. De wereldjongerendagen in Rome. Ons jaarthema ‘een nieuw begin’. De groeiende samenwerking met Monster, ‘s-Gravenzande, Heenweg en Hoek van Holland. Wij gaan er weer aan werken met Gods hulp. We zullen weer fouten maken, maar we mogen die van elkaar ook opvangen, wetend dat God onze fouten opvangt.

Wat is het heerlijk om uit het verleden vertrouwen te putten,
om te beseffen dat God groter is dan de tijd,
groter dan onze plannen en groter dan onze fouten,
groter dan ons verstand en groter dan ons onverstand.
Wat is het heerlijk om je te oefenen in die houding van Maria;
alles te overwegen en steeds iets meer te begrijpen van Gods onpeilbare voorzienigheid.

Aan het einde van deze viering nemen de vertegenwoordigers van de werkvelden de symbolen weer mee. Ze krijgen opnieuw hun plaats. De Bijbel, brood en wijn, kelk en prekenboek van Frans Verburgh, missie ver weg en dichtbij. We pakken ze weer op we dragen ze mee. Zij zullen ons dragen. God zal ons dragen en we mogen weer een schakel vormen in de lange keten door de tijd, meebouwend aan de komst van Gods Koninkrijk.
Ik wens u van harte een Zalig Nieuwjaar. Amen.


Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage