Preek op de vierendertigste zondag door het jaar B (met audio), Christus Koning van het Heelal, zaterdag/zondag 21/22 november 2015.

Christus keert alle religies binnenste buiten, God wordt de binnenkant en wij zijn de buitenkant.
B2015DHJ34B-ChristusKoning

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van de H. Jozef en de H. Willibrordus te Wassenaar en de H. Laurentius te Voorschoten om 19.00, 09.30 en 11.00 uur. A.M.D.G. - I.H.S.


 

 Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het koningschap van Christus. Dit feest herinnert ons eraan dat alleen Hij met zijn koningschap het waard is om te dienen en na te volgen. Deze viering mag ons daarbij vreugde en kracht geven.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

 Lezingen

E.L: Daniël 7, 13-14
Psalm: Ps. 93 (92), 1 ab, 1c-2, 5
T.L: Apokalyps 1, 5-8
All: Marcus 11, 10
EV: Johannes 18, 33b-37

Homilie

Daniël zag iemand aankomen die op een mens geleek. Hem werd heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.

Het lijkt op gewone aardse macht, koninklijke macht, eeuwige heerschappij. In deze dagen zie je wereldwijd wat mensen over hebben voor macht en heerschappij, laat staan voor eeuwige heerschappij die nooit meer ten onder gaat.

Toen Jezus in de wereld kwam, leek het erop dat er een gewoon mensenkind geboren werd. Een Joodse jongen die in de gelovige traditie van zijn volk een goede timmerman zou worden en een goede rabbi. Maar alles werd anders. Wat God begonnen was in het Joodse Volk, bracht Hij tot vervulling in Jezus Christus. Hij maakt alles nieuw, dat betekent dat Hij alles ook anders maakt.

Het Jodendom werd nieuw en daarmee vernieuwde Jezus alle religies op aarde. Niet wij bedenken een religie, God toont ons in zijn zoon wat het is om God en de naaste lief te hebben. Christus keert alle religies binnenste buiten, God wordt de binnenkant en wij zijn de buitenkant. In geloof zoeken wij Gods wil te doen en leren we Gods wil kennen door Jezus.

Wat Jezus doet met de religie, deze omkeren, zodat God aan het Woord komt en niet wij zelf een godsdienst verzinnen of bedenken, dat omkeren doet Hij met veel meer. Dat doet Hij ook met bezit en macht en status en invloed. Dat hebben de eerste Christenen goed begrepen. Bezit is er niet om je eigen leven veilig te stellen maar is ons gegeven zodat het ten goede komt aan allen. Macht is er niet voor eigen gewin, maar om de naaste te dienen. Status is er niet voor jou, maar moet jou helpen je taken beter te vervullen.

Zo is het ook met die koninklijke macht en die eeuwige heerschappij waar Daniël over spreekt. Wat Jezus daarmee bedoelt zien we nog het beste in de zaligsprekingen: "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Hen wordt de heerschappij toegezegd, zij zullen het land bezitten. Welk land? Het beloofde land, het land van Gods Belofte, het Rijk der hemelen (Zie: Matteüs 5, 1-12a).

Die omgekeerde macht, die omgekeerde status en heerschappij wereldwijde hulde, vraagt ook een omgekeerd leven. Iets wat wij uit onszelf niet verzinnen, wat je ook niet in de internationale wetgeving tegenkomt, de andere manier van omgaan met kwaad in al zijn vormen. Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de andere toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen (Zie: Lucas 6, 27-38).

Kijken we dan naar de titel van dit feest: “Christus, Koning van het heelal” dan drukken we daarmee ons geloof uit dat alleen die houding van Christus, dat alleen dit voorbeeld van Christus, voor heel de schepping, ja voor het heelal, de enige vorm van heerschappij mag en zal zijn.

Jezus heeft heel zijn leven tegen die andere, die aardse vorm van macht, tegen die bedorven vorm van macht, die macht van na de zondeval van Adam moeten vechten en de bekoringen moeten weerstaan. Wij, mensen van de evolutie, zijn zo gevoelig voor die overlevingsdrang waarmee we liever heersen dan dienen, liever bezitten dan geven, leven slaan dan incasseren, dat we uit onszelf niet daarbovenuit komen. Daarvoor hebben we Christus nodig, met zijn Kerk, met het Evangelie en de sacramenten.

Het begon daar in de woestijn, met de bekoring van macht. Ik zal u al die heerlijke wereldrijken schenken als ge in aanbidding voor mij neervalt. Maak van deze stenen brood, je hebt er toch de macht toe. Wat daar in de woestijn begon met een geestelijke strijd, wordt aan het eind van zijn leven heel concreet als Jezus voor Pilatus staat. “Zijt gij de koning der Joden?”

“Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.” Dan gaat het om de waarheid over God en de waarheid over de mens. De waarheid dat wij geroepen zijn om te dienen en de waarheid dat macht en bezit ons gegeven zijn ten dienste van elkaar. De waarheid dat liefde de hoogste gave is, de waarheid dat God ons hart wil vervullen en ons wil maken tot zijn kinderen.

De Koning van de Nieuwe Waarheid, Nieuw Licht, waarin we onszelf mogen gaan zien zoals we zijn. Uit de aarde getrokken, uit de klei en uit de evolutie, om de stap te zetten waartoe God ons uitnodigt, Jezus achterna, als kinderen van God. Amen.Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor Kerk, dat alle gelovigen die weg van Jezus mogen gaan, waarin macht er is om te dienen en bezit om te delen, dat heel de Kerk daarin een bekering doormaakt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving in het westen en het oosten, voor wel volk en voor welke religie ook, dat allen de wapens laten rusten en met Gods heilige Geest wegen vinden die tot duurzame vrede leidt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, dat ieder van ons zich inspant om de weg van dienstbaarheid en naastenliefde te gaan. Bidden wij dat we ons die innerlijke vredelievendheid van Christus steeds meer eigen maken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, en deze dagen vooral voor de vormelingen in onze parochie, dat de heilige Geest hun harten mag vervullen met liefde, wijsheid en kracht, om vol vuur die weg van Jezus te gaan. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties
 

Aanvullende gegevens