Preek op de vijfde zondag van Pasen (met audio), zaterdag/zondag 23/24 april 2016.

Liefde is…de liefde die Hij ons heeft voorgeleefd. Het is die eenvoudige liefde waarin je niet meer bekommerd bent om jezelf, maar om hen die aan jouw zorgen zijn toevertrouwd.
C2016TP05C

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrordus (Wassenaar), Sint Jozef (-The New Voices – Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten) om 19.00, 09.30 en 11.00 uur. A.M.D.G. - I.H.S.


 

 


Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Vandaag horen we Jezus in het Evangelie spreken over een nieuw gebod, dat in feite ook al een oud gebod is. We mogen nadenken wat dat nieuwe in zijn gebod is. We willen ook bidden dat de Heilige Geest onze harten opent voor die nieuwe liefde, de we hier mogen vieren in de Eucharistie.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

 Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 14, 21-27
Psalm: 145 (144) 8-9, 10-11, 12-13ab
T.L: Apokalyps 21, 1-5a
Vers: Johannes 73, 34
EV: Johannes 13, 31-33a. 34-35

Homilie

Wat is liefde? We kennen de kleine cartoons op de koelkastmagneetjes, een mannetje en een vrouwtje … Liefde is …
Kijk je rond en in de geschiedenis, dan kan je heel veel antwoorden vinden. Niet zo lang geleden zou je gemakkelijk hebben kunnen zeggen: Liefde is je land verdedigen, liefde is hard werken voor de zaak, liefde is je best doen op school. Kijk je naar de tijd vóór Jezus, in het Oude Testament, dan gaat het eerste gebod over liefde: Ge zult de Heer uw God beminnen, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw vermogens. Kijk je naar de Schriftgeleerden en Farizeeën in de tijd van Jezus, dan zouden zij kunnen zeggen: “Liefde is de Wet onderhouden, liefde is je niet verontreinigen, liefde is ver weg blijven van zondaars.”

Kijk je in de Middeleeuwen, dan zouden Christenen toen hebben kunnen zeggen: Liefde is meegaan met de Kruistochten. Liefde is je leven geven voor Christus. Gaan we te rade in onze tijd, dan kunnen fanatieke Moslims zeggen: Liefde is de ongelovigen een grote slag toebrengen en je leven geven voor Allah. Liefde is oorlog en strijd.

Kijk je naar liefde in het Victoriaanse tijdperk, dan is er een preutse liefde, dan horen we over een platonische liefde. Maar ga je te rade bij de hippies in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Dan komen we bij de love and peace, van John Lennon, bij de liefde in de communes; de vrije liefde. Dat betekende dat iedereen het met iedereen kon doen, liefde was ineens bijna hetzelfde als seks en dat zonder taboes. Nog geen veertig jaar later horen we vervolgens op de televisie dat liefde en seks eigenlijk niets met elkaar te maken hebben, dat je die rustig los van elkaar kunt zien.

Kijken we in onze tijd naar wat liefde is, dan heeft dat misschien met het milieu te maken. Liefde voor de dieren met een Partij voor de Dieren, liefde voor zeehondjes en pandabeertjes. Liefde is dan een zonnepaneel op je dak en investeren in windmolens. Liefde is dan zorg voor de volgende generatie die deze aarde van ons overneemt.

Het lijkt erop dat de opvatting over liefde in veel opzichten cultuur bepaald is. Lieve woordjes, is dat liefde? Een knuffel of een romantische avond, is dat liefde? Wat is de moderne kijk op liefde en hoe kijken we er over honderd jaar naar?

Wat is liefde? Onze emeritus paus Benedictus heeft een encycliek geschreven over de liefde: Deus caritas est, over God die liefde is. Paus Franciscus heeft afgelopen maand de Exhortatie gepubliceerd: Amoris Laetitia, De Vreugde van de Liefde. Op één plek in de Bijbel staat die zin: “God is liefde”. Één keer maar, in de eerste brief van Johannes (1 Joh 4,8), dat is de apostel die zichzelf de naam gaf “de leerling door Christus bemind”.

Ooit stond Jezus voor Pilatus. Toen zei Jezus: “... Ik (ben) in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.” Pilatus zei tot Hem: “Wat is waarheid?” (Joh. 18,37-38). Wanneer Jezus daar had gezegd: “Ik (ben) in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de liefde ...”, dan had Pilatus met dezelfde klank in zijn stem kunnen vragen: “Wat is liefde?”

Maar zoals Pilatus toen niet zag dat de waarheid in eigen persoon, in vlees en bloed daar voor hem stond, zo heeft hij evenmin gezien dat de liefde in vlees en bloed, in eigen persoon daar voor hem stond. We mogen met de apostel Johannes zeggen: God is liefde. Zo mogen we ook over Jezus zeggen: Jezus Christus is liefde.

Maar wat voor liefde is dat dan? Het is de liefde die Hij ons heeft voorgeleefd. Die liefde zien we bij de heiligen, de mannen en vrouwen die Hem hebben nagevolgd in zijn liefde, bij mannen als Franciscus en Don Bosco, bij vrouwen als Elisabet en Moeder Teresa. Het is die eenvoudige liefde waarin je niet meer bekommerd bent om jezelf, maar om hen die aan jouw zorgen zijn toevertrouwd. De Eerste Christenen hebben een ontdekking gedaan. Zij wisten al dat alle culturen in verschillende tijden op andere manieren naar liefde keken en over liefde spraken. Zij wisten ook hoe gemakkelijk liefde misleid kan worden en vervangen kan worden door een surrogaat.

Zij keerden de dingen om, terug naar de oorsprong. Niet de wereld is de maat, Maar Christus. Ze lieten alle godsbeelden, van Zeus en Jupiter van Mars en Poseidon, los. Ja zelfs de beelden uit de Joodse Torah, van God met vuur en donder boven op de berg, waren verouderd. Door Jezus leerden ze God kennen als Abba, Vader. Zo lieten ze ook alle ideeën in de culturen over liefde los. Aan Jezus kun je zien wat liefde is. Volg de liefde, volg Hem na, doe zoals Hij, dan leer je in de praktijk wat liefde is.

Naarmate Paulus Jezus beter leerde kennen, kon hij meer over de liefde schrijven: De Liefde is lankmoedig en goedertieren, ze laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan (zie 1 Kor. 12-13). In dit jaar van barmhartigheid worden wij uitgenodigd ons werkelijk te verdiepen in die zelveloze liefde van Christus, een liefde om na te volgen. Amen.Voorbede

Christus toont ons het liefdevolle gelaat van de Vader. Hij spoort ons aan om te bidden tot onze Vader in de hemel:

Wij bidden voor de Kerk, nu de paus heeft geschreven over de vreugde van de liefde. Dat alle gelovigen in onbevangenheid zijn woord tot zich nemen, zodat de Heilige Geest de harten kan openen voor Gods barmhartige liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat de liefde bevrijd mag worden van commercie, media en ideologie, dat het voorbeeld van Jezus maatgevend mag zijn voor wat mensen onder liefde verstaan. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, dat wij werken aan een liefdevolle geloofsgemeenschap, waarin we ervaren door God geliefd te zijn; dat we die liefde doorgeven in oprechte zorg en aandacht voor elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de liefde waarin we ons eigenbelang overwinnen, mag worden voorgeleefd, zodat ook de nieuwe generatie Jezus leert navolgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties
 

Aanvullende gegevens