Preek tijdens de paaswake in het jaar A, zaterdag 19 april 2014.


Alles wordt opnieuw werkelijk voor wie gelooft. Het leven zit barstensvol met Gods geheim.
A2014QDR09A-PW

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerk van De H. Willibrord (Oegstgeest), om 21.00 uur. A.M.D.G. - I.H.S.Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom in deze paasnacht, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

We zullen waken en bidden. We zullen luisteren naar de grote verhalen over wat God in onze mensengeschiedenis heeft bewerkt. We zullen het vieren omdat Hij ook nu met ons zijn geschiedenis schrijft; de geschiedenis waarin God door zijn leven de dood overwint.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.Lezingen

Wake: E.L: Genesis 1,1-2,2 (met acclamatie, stilte, gebed)
T.L: Exodus 14,15-15,1 (met lied van Mozes en Mirjam, gebed)
D.L: Ezechiël 36,16-17a.18-28 (met Psalm 8-II (GvL), gebed)

Eucharistie Gloria, gebed
Epistel: Romeinen 6,3-11
Psalm 118-II (GvL)
Ev.: Matteüs 28,1-10

Homilie

Vuur, licht van honderden kaarsen, wierook, juichende gezangen, verhalen, klokgelui, water dat door de lucht sprenkelt, herinnering en gedachtenis, Brood en Wijn, stilte, inkeer, troost en vreugde.

Vanavond mogen wij de verrijzenis zien door de ogen van Maria Magdalena en nog een andere Maria. Zij komen naar het graf kijken. Wat ging er in hen om? Jaren geleden was er een poging populair om de verrijzenis heel menselijk te verklaren. De apostelen en de vrouwen zouden zich niet wilden neerleggen bij Jezus' dood en hebben daarop zijn verrijzenis bedacht. Psychologen hebben aangetoond dat dit geen normale reactie is en dat zoiets nooit standhoudt met zoveel verschillende mensen. Ook het Evangelie laat zien dat de leerlingen juist niet dachten aan verrijzenis. Alles heeft hen volkomen overdonderd.

Mattheüs doet zijn best om op te schrijven wat hij gehoord heeft over dat moment. Een aardbeving; een engel van de Heer; de aarde schudt; de onderwereld wordt bevrijd; de dood verliest zijn macht. Die engel is ook nodig als een boodschapper. Hij rolt de steen weg, niet om de vrouwen toe te laten om Jezus' dode lichaam te balsemen, of om Jezus ten leven te wekken en te bevrijden. De Engel rolt de steen weg om te tonen dat het graf leeg is. Maar leeg betekent op zich niets. Het lichaam kan gestolen zijn. Het kan het verkeerde graf zijn. De vrouwen en wij, hebben de engel, een bode van God nodig om te begrijpen wat er aan de hand is, om dat te begrijpen wat Jezus al eerder heeft gezegd. Ze hebben die boodschapper uit de hemel nodig om aan de gebeurtenissen de juiste betekenis te geven.

Dat begon al ruim 33 jaar eerder, bij Sint Jozef; in een droom kreeg hij de uitleg van een Engel over Maria: “Wees niet bevreesd Maria in huis te nemen. Haar Kind is van de heilige Geest.” Jozef heeft die verlichting van boven nodig om de omstandigheden te kunnen verstaan en te duiden. Een engel verschijnt opnieuw in een droom: “Neem het Kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte”. En in Egypte spreekt weer een engel in een droom: “Sta op en ga met het Kind en zijn moeder naar Israël”. Zonder die engel, zonder die innerlijke verlichting van boven, had Jozef niet geweten wat hij moest doen, had hij de omstandigheden verkeerd begrepen en de verkeerde conclusie getrokken.

Hier bij de vrouwen bij het graf is het net zo. Zonder die engel zouden ze de verkeerde conclusie hebben getrokken, een gewone aardse conclusie, zoals wij mensen gewend zijn te doen. Maar dan zouden ze het mysterie gemist hebben. Eerst horen ze deze Blijde Boodschap. Dan pas gaan ze kijken in het graf. Ze weten het al voor ze in het graf kijken. Vanaf dat moment krijgt het lege graf pas zijn echte betekenis. God is hen voor, Hij gaat hen vooruit, Hij voorkomt de misvatting en Hij opent hun ogen. Nu pas kunnen zij de dingen zien in het Licht van Gods Plan. Maria Magdalena en de andere Maria kijken vanaf nu anders dan daarvoor. Ze gaan op weg, haastig, met vrees en grote vreugde. Vol vrees, want hier is iets ongehoords aan de hand; hier is God Zelf aan het werk; dit verandert ons bestaan; ons leven; onze wereld. En vol vreugde; Hij leeft; Hij gaat ons voor naar Galilea; Wij zullen Hem zien.

Hier komen we bij het geheim van ons geloof. Het woord van de engel heeft het geloof in hun hart gewekt. Vanuit dit geloof zien ze de ware betekenis van het lege graf. Met dit geloof gaan ze op weg en zien Jezus. Je moet eerst geloven om Hem te kunnen zien, om de gebeurtenissen te kunnen duiden. Heel het leven van Jezus is er vol van, vanaf Jozef en Maria tot en met het graf en daarna. Bij alle komende verschijningen wordt Hij pas zichtbaar door geloof.

Zo hebben we vanavond ook het scheppingsverhaal beluisterd, met gelovige oren en ogen. God is bezig in de natuur. De mens is het kunstwerk van zijn handen. Zo hebben we geluisterd naar de bevrijding van Israël. Mozes kon door zijn geloof de tekenen verstaan en wist dat God voor Hem uit ging. Zo werd het volk bevrijd. Zo kon Ezechiël voorzeggen dat God zijn Volk, dat van Gods weg was afgeweken, opnieuw zou samenbrengen, dat Hij hen zou besprenkelen met zuiver water, hen een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Wij zijn hier vanavond samen om de tekenen te verstaan. In geloof mogen wij zien wat er gebeurd is en wat er gebeurt. Ook wij gaan door het water. Wij maken de doortocht mee, de doortocht van Jezus die door de dood heen het eeuwig leven voor ons opent. Alles wordt opnieuw werkelijk voor wie gelooft. Daarom spreken we onze geloofsbelijdenis uit, hernieuwen we onze doopbelofte, in geloof, alles in geloof, want zonder geloof blijft alles gesloten en opgesloten in de aardse werkelijkheid. Zo kan Paulus zeggen: Gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dóód? Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van zijn dood dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding.

De Evangelist Mattheüs doet ons nieuw kijken naar de tekenen en symbolen, naar de Sacramenten, de hemelse Werkelijkheid wordt zichtbaar voor wie geloven. Het leven zit barstensvol met Gods geheim. Moge de engel van God ook onze ogen openen, ons geloof verdiepen, opdat wij zien en leven in het voetspoor van de Levende. Amen.Voorbede

Pr.: Bidden wij met de paasvreugde in ons hart.

Lector: Wij bidden in dankbaarheid voor alle Christenen, voor de Kerk en alle gelovigen waar ook ter wereld. Dat allen mogen kijken en zien met de ogen van het geloof, dat allen in het leven van alledag de kracht van de levende Heer ervaren. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze samenleving, dat heel de wereld mag weten dat er achter dit aardse leven een geheim schuil gaat, een mysterie dat groter is dan deze werkelijkheid, dat ons uitzicht biedt, dat vreugde en troost verschaft en sterker is dan de dood. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekern, wij vragen dat de vreugde van Pasen ons inspireert om ongehinderd Christus na te volgen, voor dopelingen en geloofsleerlingen, dat God hun hart en verstand verlicht en opwekt tot een levend geloof. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de vreugde van het samenzijn met Pasen doordrongen mag zijn van het geloof in de Levende, Die allen samenbindt en ons leven zin, inhoud en toekomst biedt. (Laat ons bidden.)

Intenties

Aanvullende gegevens